Domů

Nabízené služby

V závislosti na potřebách zákazníka nabízím zejména tyto své služby.

Stavební dozor a Technický dozor
jedná se zejména o tyto činnosti
- konzultace stavebního záměru, postupu a technologie výstavby
- pomoc se zadáním projekčních prací
- konzultace v průběhu a schvalování projektu
- projednání projektu s dotčenými orgány a institucemi
- konzultace a pomoc s výběrem dodavatelů, včetně vyhodnocení výběru
- dohled nad realizací stavby
- kontrola rozsahu a kvality prováděných prací
- kontrola materiálů a technologických postupů
- kontrola harmonogramu uzlových bodů
- kontrola ekonomiky výstavby
- převzetí zakrývaných konstrukcí
- fotodokumentace stavby
- přejímka předepsaných zkoušek a atestů
- konečné převzetí stavby
- kolaudační řízení a uvedení stavby do užívání
a řada dalších s tím spojených činností

Stavbyvedoucí
jedná se zejména o tyto činnosti

před zahájením díla:
- tvorba harmonogramu stavebních pracích
- návrh umístění a rozsah zařízení staveniště
- tvorba kontrolního a zkušebního plánu
- předání a převzetí staveniště od investora

při realizaci díla:
- koordinace prací a subdodavatelů na stavbě
- jednání s technickým dozorem investora
- vedení kontrolních dní
- kontrola dodržování harmonogramu stavebních prací
- kontrola dodržování kvality díla a jeho provádění podle projektové dokumentace
- kontrola dodržování nákladů stavby a průběžné fakturace
- ocenění a projednání změn díla s investorem
- konečné předání stavby
a řada dalších s tím spojených činností

Specialista pro přípravu staveb a rozpočty
jedná se zejména o tyto činnosti
před zahájením díla
- kontrola úplnosti předané projektové dokumentace
- zpracování připomínek k projektové dokumentaci
- sestavení výkazu výměr
- tvorba rozpočtu, ocenění výkazu výměr
- sestavení harmonogramu provádění
- výběrové řízení na dodavatele a subdodavatele

při realizaci stavby:
- provádění dílčích výběrových řízení
- tvorba subdodavatelských smluv a dodatků
- kalkulace víceprací a změn

a řada dalších s tím spojených činností

Speciální inženýrskou činnost pro vybrané oblasti

Tato oblast je velmi široká a záleží na konkrétním zadání případně požadavcích zákazníka.

Při své práci nabízím profesionální přístup, kvalitu, loajalitu, důslednost a zodpovědnost. Snažím se vždy o maximální spokojenost zákazníka a efektivitu nabízené činnosti.